§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy Studio Kreatywności (dalej: „Sklep internetowy”) działający pod adresem studiokreatywnosci.pl (dalej: „strona internetowa Sklepu Internetowego”) prowadzony jest przez firmę Studio Kreatywności Antoni Szczeniowski z siedzibą  główną przy ul. Zielonej 6/1, 14-100 Ostróda, Regon: 281577227 NIP: 8992445116, e-mail: biuro@studiokreatywnosci.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
 3. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymagane przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Porozumiewanie się w ramach Sklepu internetowego następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie. Dane adresowe i numerów telefonicznych Sklepu internetowego wskazane są na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka: Kontakt)
 5. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej studiokreatywnosci.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§2 Definicje

 1. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treść Sklepu internetowego. Termin „Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru.
 2. Konsument  – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Konto – oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień
 5. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery używane przez Studio Kreatywności na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki Cookiem (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe.
 6. Punkt Odbioru – miejsce dostawy towarów, w których Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru.

§3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:
  1. Poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym
  2. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie Internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru (w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP).
 3. Podanie danych oraz wykonanie kroków w Sklepie internetowym zgodnie z §3 ust. 2 umożliwia skorzystanie z Usług.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych oraz wykonania kroków koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.
 5. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Studia Kreatywności, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§4 Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

 1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.
 2. W celu rejestracji Klient:
  1. wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagana pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 7 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków
  2. składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia
  3. składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego
  4. Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymania wszelkich informacji handlowych od firmy Studio Kreatywności
  5. Przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Studia Kreatywności poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”
 3. Po zalogowaniu się do konta Użytkownika może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.
 4. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Studio Kreatywności z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.
 5. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowej. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez poinformowanie o tym mailowo na adres biuro@studiokreatywnosci.pl.
 6. Dane udostępnione przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach HEKKO.PL , który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.1182)
 7. Dane udostępnione przez Klientów podczas rejestracji, określone w §3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez Studio Kreatywności w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów firmy dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie Internetowym, w celu podatkowym, czy też przygotowania dokumentów do dalszego rozwoju Studia Kreatywności. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Studio Kreatywności informacji dotyczących ofert, promocji i konkursów.
 8. Studio Kreatywności informuje że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której nazwa i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Studio Kreatywności i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Studio Kreatywności informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.
 9. Klientom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

 

§5 Wykorzystanie plików Cookies

 1. W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików Cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.
 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego jest Studio Kreatywności z siedzibą w Ostródzie.
 3. Studio Kreatywności umieszcza Pliki Cookiem na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:
  1. Dostosowania zawartości Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości.
  3. Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.
  4. Przedstawienie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5. Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
 4. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 5. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików Cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczania Plików Cookiem na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików Cookiem. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów.
 6. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcji Sklepu internetowego.
 7. Korzystanie z Internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe – oprogramowanie infekujące pliki, tzw. Robaki internetowe (worm) czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing – polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących krypto analizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia tych zagrożeń jest korzystanie przez Klienta z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika.

  §6 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

 1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  1. Składania zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawierania umów na odległość
  2. Uzyskiwanie informacji o towarach dostępnych w Sklepie internetowym
 2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Studia Kreatywności o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Informacja o usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację o ogólnych warunkach Usług możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert na stronie Dostawcy Usług.
 4. Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru. Dostawa towarów i wybrany sposób płatności podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy / płatności. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika / Klienta wskazane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika / Klienta.
 5. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym są nowe i nieużywane. Sklep internetowy zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.

§7 Zawarcie umowy sprzedaży towarów

 1. Zamawiania towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty. Klient / Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru / usługi Klient / Użytkownik klika w funkcję „Dodaj do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń „znaczek x” w koszyku.
 2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i płatności) Użytkownik klika w funkcję „Przejdź do kasy”. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza wymaganych do zawarcia i wykonania umowy, Użytkownik klika funkcję „Kupuję i płacę” co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku – złożenie oferty zakupu.
 3. W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, Studio Kreatywności informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat informujący, że Studio Kreatywności nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując Studio Kreatywności, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.
 4. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej i cenie jest dostępny, Studio Kreatywności przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” – przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy.  Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:
 • W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez Studio Kreatywności płatności realizowana jest dostawa towaru,
 • W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.
 1. W momencie przystąpienia przez Studio Kreatywności do realizacji dostawy, zgodnie z ust.4 powyżej, Studio Kreatywności przesyła Użytkownikowi / Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zawierającego Fakturę VAT. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 2. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Studiem Kreatywności a Użytkownikiem / Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 3. Studio Kreatywności wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF. Dokument sprzedaży w wersji papierowej dołączony jest do paczki z towarem.
 4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

§8 Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

 1. Statusy zamówień – szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesłane przez Studio Kreatywności w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:
 • W trakcie realizacji – kompletowanie zamówienia, pakowanie, przygotowanie do wysyłki
 • Oczekujące na płatność – produkty zostały zarezerwowane, oczekiwanie na zaksięgowanie płatności
 • Zrealizowane – potwierdzenie odebrania towaru przez kuriera z magazynu
 1. Formy dostawy towaru:
 • Przesyłka kurierska  – dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
 1. Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Sklepu internetowego – zakładka: Płatności)
 • Za pobraniem
 • Przelew na konto bankowe Studia Kreatywności
 • Płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej
 1. Koszt dostawy towaru/płatności wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika / Klienta, po wybraniu formy dostawy i sposobu płatności.
 2. Termin zapłaty:
 • Użytkownik / Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty,
 • Użytkownik / Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.
 1. Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty może spowodować wstrzymanie realizacji zamówienia, za wyjątkiem gdy Użytkownik dokona wyboru sposobu płatności „przy odbiorze”.
 2. Termin dostawy:
 • Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną formą dostawy towaru. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 3 dni (roboczych). W przypadku wybrania przez Użytkownika / Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych – czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez Studio Kreatywności wpłaty.
 1. Odbiór towarów:
 • W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik / Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu oraz poinformować o tym Studio Kreatywności za pomocą dostępnych środków komunikacji.

 

§9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgłoszenia odstąpienia od umowy przyjmowane są drogą pisemną na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adresem biuro@studiokreatywnosci.pl.
 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:
 • Od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń konsumenta albo
 • Od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy
 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach:
 • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

§10 Procedura reklamacji towaru

 1. Studio Kreatywności przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym przez Konsumentów. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni oraz przyjmowane są drogą pisemną na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adresem biuro@studiokreatywnosci.pl.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Studio Kreatywności informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem studiokreatywnosci.pl
 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Studio Kreatywności zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem studiokreatywnosci.pl/regulamin/  Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.
 6. Data opublikowania regulaminu 11.05.2017 r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym po dacie opublikowania regulaminu.

 

 

Załącznik do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat (nazwa przedsiębiorcy , pełny adres pocztowy, adres e-mail)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (-ów)

– podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– data